IZKI
Бронювання

Договір публічної оферти

з надання готельних послуг

Мережа готелів, баз відпочинку та аналогічних засобів розміщення громадян Еко-курорту «ІЗКИ» іменований/іменоване надалі – «Виконавець», з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - «Замовник», з іншого сторони, надалі разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти із Замовниками договір з надання готельних послуг, інформація про які розміщена у відповідному розділі Веб-сайту https://izki.ua/.

Виконавець, що має намір надавати готельні послуги і Замовники при замовленні готольних послуг, інформація про які розміщена на відповідних сторінках https://izki.ua/, приймають умови цього Договору про наступне .

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Договір з надання готельних послугце договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обовязок здійснювати надання готельних послуг.

1.2. Туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;

туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг;

1.3. Момент укладення договору – це момент зарахування коштів на рахунок Виконавця сплачених Замовником за надання готельних послуг згідно виставленого рахунку або внесення вказаних коштів у касу Виконавця.

1.4. Готельна послуга - дії Виконавця з розміщення Замовника або Гостя шляхом надання номеру (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням, тимчасовим проживанням, харчуванням та наданням додаткових послуг.

1.5. Гість (гості) – особа(и), яка(і) скористається(ються) або фактично скористалася(лися) готельними послугами.

1.6. Бронювання номерів – попереднє замовлення, зроблене за 3 (три) доби до початку доби запланованого заїзду (але не раніше 6 місяців до дати заїзду).

1.7. Резервування номерів – замовлення, здійснене не ранiше 1 (однiєї) доби до початку доби запланованого заїзду.

1.8. Замовник - будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити готельні послуги Виконавця для власних потреб чи потреб інших осіб, в тому числі, в якості туроператора чи турагента .

1.9. Споживач – фізична особа, яка придбаває,замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити послуги для власних потреб.

1.10. Анулювання – відмова замовника від заброньованих послуг, а саме: повна відмова, часткове скорочення кількості заявлених номерів, перенесення або скорочення строків проживання. Анулювання поділяється на : своєчасне та пізнє.

1.11. Штрафні санкції - штраф, який сплачує Сторона за порушення умов договору або чинного законодавства України.

1.12. Інші поняття та терміни, які використовуються в даному договорі, але не визначені в цьому розділі тлумачаться згідно Правил користування готелями й анологічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених Накзом Державної туристичної адміністрації України № 19 від 16.03.2004 року, Законом України «Про туризм», а також іншими нормативно-правовими актами України.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику готельні послуги, а саме: послуги з тимчасового розміщення та тимчасового проживання у спеціально обладнаних номерах, а також послуги з харчування Замовника, або третіх осіб Гостей, які вказані Замовником відповідно до замовлення на бронювання, за адресою с. Ізки-Матачів, Хустського району, Закрпатської області та інших додаткових послуг, а Замовник зобо'вязується оплачувати надання таких послуг.

2.2. Вся неохідна інформаці про вартість, умови та порядок надання Виконавцем готельних та додаткових послуг розміщена у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://izki.ua/.

2.3. З моменту зарахування сплачених Замовником коштів на рахунок Виконавця за надання готельних послуг згідно виставленого рахунку вважається, що Замовник погодився з усіма його умовами і жодних претензій чи зауважень щодо викладених у ньому умов немає.

 1. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ, РЕЗЕРВУВАННЯ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ ТА ЇХ НАДАННЯ

3.1. Замовлення (бронювання) послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником письмового замовлення на бронювання послуг Виконавця із зазначенням періоду проживання, дати і часу заїзду та виїзду, кількості місць і номерів, категорії номерів, прізвища та ініціалів Замовника або Гостей, кількості дітей, та їх віку, додаткових ліжок тощо.

3.2. Після отримання замовлення на бронювання послуг, Виконавець протягом 5 (пяти) днів надає Замовнику відповідь про можливість чи неможливість виконання замовлення в залежності від наявних вільних місць та ішних умов замовлення та надсилає Замовнику по факсу або електронною поштою чи іншими засобами звязку, які можливо ідентифікувати, рахунок для оплати із зазначенням вартості заброньованих послуг.

3.3. Замовник, протягом 3 (трьох) діб з моменту виставленого Виконавцем рахунку для оплати заброньованих послуг, повинен сплатити суму грошових коштів зазначених в такому рахунку в повному обсязі шляхом безготівкового перерахунку або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.

3.4. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, або сплати їх готівкою в касу Виконавця, останній надає Замовнику підтвердження про бронювання.

3.5. Замовник праві відмовитися від заброньованих послуг за Догоговором (анулювати замовлення) шляхом направлення письмового повідомлення Виконавцю за допомогою поштового (з урахуванням часу доставки), телефонного, факсимільного звязку, засобами електронної пошти.

3.6. У випадку якщо Замовник або Гість не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду (незаїзд), і не скасував бронювання за 3 (три) доби до передбачуваного дня заїзду, передоплата в розмірі 100% вартості проживання за весь період проживання не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за не виконання Замовником умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анулюється. Зазначена передоплата на розсуд Виконавця може бути повернута Замовнику у випадку фактичного заселення номеру, який було заброньовано Замовником, іншими відвідувачами, і якщо в ньому прожили не менше періоду замовленого замовником.

3.7. Ранній заїзд (до розрахункової дати) можливий тільки при попередньому письмовому узгодженню з Виконавцем.

3.8. Продовження проживання Замовника або Гостя понад період, що вказаний в замовленні на бронювання, не залежно від його причин, а також розміщення Гостей, що прибули без попереднього бронювання раннього заїзду проводиться при наявності вільних місць і оплачується Виконавцю в момент такого продовження або ранннього заїзду.

3.9. Порядок резервування такий самий, як і порядок бронювання.

3.10. У випадку не своєчасної ануляції замовлення ( в т.ч. у випадку, якщо Замовник або Гість не скористалися послугою проживання (незаїзд), або буде намагатися змінити період проживання або будь-яким іншим чином модефікувати замовлення на бронювання у випадках передбачених цим договором) Виконавець має право стягнути із Замовника або Гостя штраф в розмірі 100% від загальної вартості проживання.

3.11. При проведенні оплати за послуги Виконавця за допомогою платіжної (банківської карти), з особи, що проводить оплату додатково стягується комісія в розмірі 2% від суми платежу.

3.12. У встановлених законом випадках додатково стягується туристичний збір в розмірі 1% від вартості проживання.

3.13. У випадку проведення святкових заходтивалів, концертів, спортивних змагань, офіційних заходів тощо) , та/або святкування державних свят, Виконавець має право змінити ціни на послуги на час проведення таких заходів без повідомлення про це і згоди Замовника. При цьому рахунки щодо оплати яких виставлені Виконавцем і повністю оплачені Замовником зміні не підлягають. Одночасно до вказаного бронювання застосовується 100% передоплата вартості за весь період проживання при якому не дозволено скасовувати, абозмінювати, або модифікувати бронювання.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. Надсилати Виконавцю письмові замовлення на бронювання (резервування) готельних послуг у відповідності з умовами даного договору.

4.1.2. Доводити до відома Гостей необхідну і отриману від Виконавця інформацію щодо готельних послуг, які ним надаються та порядок їх надання.

4.1.3. Своєчасно організувати або здійснювати оплату састійно заброньованих (зарезервованих) послуг в строки та в порядку, визначеними цим договором.

4.1.4. Письмово повідомляти Виконавця про ануляцію та/або зміну замовлення заброньованих послуг не пізніше ніж за 3 (три) доби до дати заїзду Замовника або Гостя (своєчасна ануляція).

4.1.5. Не вимагати повернення передоплати за заброньовані (зарезервовані) номери, у випадку несвоєчасної (пізніше ніж за 3 (три) доби до дати заїзду) ануляції замовлення заброньованих послуг та/або при незаїзді в Готель, та /або спробі скасувати та /або модифікувати та /або змінити замовлення (у випадку коли це заборонене умовами цього договору).

4.1.6. Сплатити штраф в розмірі 100% загальної вартості проживання за весь період проживання, у випадку несвоєчасної (пізніше ніж за 3 (три) доби до дати заїзду) або у випадку Інтернет бронювання) ануляції замовлення заброньованих послуг та/або при незаїзді в Готель, та /або спробі скасувати та /або модифікувати та /або змінити замовлення (у випадку коли це заборонене умовами цього договору).

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Самостійно і на власний розсуд встановлювати умови власних розрахунків з Гостем, якщо не Замовник самостійно скористається готельними послугами за цим договором.

4.2.2. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.

4.2.3. Відмовитися від готельних послуг Виконавця здійснивши своєчасну ануляцію бронювання у строки визначені п. 4.1.4 даного договору.

4.3. Виконавець зобов'язаний:

4.3.1. Надати Замовнику необхідну і достовірну інформацію про готельні послуги, їх види, особливості та ціни. Надати Замовнику або Гостю, на його прохання інші пов'язані із відповідним готельним обслуговуванням додаткові послуги, а також інформувати Замовника або Гостя, з Правилами проживання в Готелі.

4.3.2. При наданні послуг Замовнику або Гостю, дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання, яке надане Замовником.

4.4. Виконавець має право:

 4.4.1. Стягнути з Замовника штрафи у випадках та в розмiрах, якi визначенi цим Договором.

4.4.2. Відмовити Замовнику або Гостю в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення), у випадках передбачених Правилами проживання в Готелях Еко-курорту «ІЗКИ», а також, якщо Замовник або Гість, неодноразово порушує внутрішні правила проживання, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших відвідувачів. У цьому випадку, нанесені Замовником або Гостем, матеріальні збитки і (чи) штрафи, передбачені цим договором, відшкодовуються Замовником чи Гостем. за рахунок внесеної раніше оплати. Різниця коштів після покриття збитків Замовнику чи Гостю не повертається.

4.4.3. Застосовувати до Замовника або Гостя, будь-які штрафи, стягнення та права, які визначені в Правила проживання в готелях Еко-курорту «ІЗКИ».

 1. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН ТА ЦІНА ДОГОВОРУ

5.1. Вся неохідна інформаці про вартість, умови та порядок надання Виконавцем готельних та додаткових послуг зазаначається на офіційному сайті Виконавця.

5.2. Вартість договору про надання готельних послуг визначається індивідуально та вказується в рахунку, сформованому Виконавцем залежно від виду послуг, які обрав Замовник. Вказаний рахунок є невідємною частиною договору та містить в собі ціну договору.

5.3. Ціни на готельні послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України – гривні та підлягають сплаті у визначені договором строки, шляхом оплати по перерахунку, або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.

5.4. У випадку, якщо Замовник виступає в якості туроператора чи турагента Виконавець виплачує Замовнику комісійну винагоду, в розмірі, який визначається в залежності від виду, кількості замовлених та отриманих послуг, а також сезону їх надання і розраховується Виконавцем індивідуально по кожному Замовнику

5.5. Розмір винагороди зазначається в Додатку до цього Договору, що є його невідємною чистиною та виплачується після повного розрахунку з Виконавцем за надані послуги.

5.6. Замовник може оплатити готельні послуги наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Виконавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Замовник оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).

2) Кредитною картою наступного типу:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • Mastercard Electronic
 • Maestro

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

6.2 У випадку, якщо між сторонами цього договору в добровільному порядку не буде досягнута домовленість, щодо спірних питань, цей договір може бути оскаржено зацікавленою.

 1. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість виконання ними своїх зобов'язань виникла через обставини нездоланної сили (форс-мажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини. До таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки й інші подібні обставини. Документом, що підтверджує обставини нездоланної сили є довідка ТПП за місцем перебування відповідної Сторони.

 1. ІНШІ УМОВИ

8.1. На відносини Сторін, не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою законодавства України.

8.2. Цей договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей договір в порядку, передбаченому умовами даного договору.

8.3. Сторони визнають, що усі умови даного договору є конфіденційними відомостями, і жодна із сторін зобов'язується не розголошувати умови даного договору будь-яким третім особам.

8.4. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

8.5. Моментом укладення цього договору, є момент укладення між Сторонами договору приєднання до договору на надання готельних послуг, шляхом проведення Замовником оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, укладення договору приєднання до договору на надання готельних послуг та прийняття Замовником всіх істотних умов цього договору, в тому числі але не виключно умов щодо ануляції, зміни, та відмови від заброньованих послуг, розмірів штрафів та порядку проживання в Готелі. Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті Виконавця https://izki.ua і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ІНФОРМАЦІЯ

9.1. Замовник та/або Гість надають Виконавцю згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки його персональних даних з метою: - провадження Виконавцем діяльності відповідно до законодавства України; - виконання умов цього Договору; - реалізації та захисту прав Сторін за цим Договором; - виконання інших повноважень, функцій, обов’язків Виконавця, що не суперечать законодавству України та цьому Договору.

9.2. При цьому Виконавець уповноважується здійснювати обробку персональних даних в обсязі інформації, що була/буде отримана Виконавцем від Замовника та/або Гостя особисто, від його представників, від третіх осіб, отримана із загальнодоступних джерел, змінювати/доповнювати персональні дані Замовника та/або Гостя за інформацією третіх осіб, звертатися до третіх осіб для їх перевірки.

9.3. З метою реалізації прав сторін за цим Договором, Замовник та/або Гість надають Виконавцю згоду на аудіозапис/запис телефонних розмов Замовника та/або Гостя з Виконавцем або працівниками Виконавця, фото/відео-зйомку в приміщеннях Виконавця на магнітний та/або електронний носій та згоду на використання Виконавцем результатів записів/зйомок, у т.ч. як доказів.

9.4. Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, Замовник та/або Гість надає Виконавцю згоду поширювати персональні дані Замовника та/або Гостя, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі за межі України, іноземним суб’єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам, зокрема: - для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Виконавцю, зокрема, аудиторам, страховим компаніям, посередникам, оцінювачам, та іншим особам, якщо такі функції та послуги стосуються діяльності Виконавця; - при настанні підстав для передачі третім особам комерційної таємниці згідно з законодавством України або відповідно до умов цього Договору; - особам, що надають Виконавцю послуги з організації поштових відправлень, телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою інформації щодо виконання Договору, інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Виконавця та/або його партнерів; - особам, що надають Виконавцю послуги зі зберігання клієнтських документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних), а також особам, що надають послуги/забезпечують іншу діяльність Виконавця, що не суперечить законодавству України. З урахуванням умов цього пункту, Замовник та/або Гість засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб, яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних». Замовник та/або Гість повідомлений про те, що на сайті www.tempel.if.ua додатково можливо ознайомитися з цим договором та визначених ним правах суб’єктів персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

9.5. Усвідомлюючи обсяг та характер зобов‘язань Виконавця щодо збереження даних банківської картки, Замовник та/або Гість також надає Виконавцю згоду здійснювати збереження інформації про них, що стала відомою Виконавцю у процесі виконання умов Договору.

9.6. Також, Замовник та/або Гість надає Виконавцю згоду на власний розсуд останнього та без обмеження телефонувати, направляти відомості з питань виконання Договору, інші інформаційні, рекламні повідомлення та пропозиції щодо послуг Виконавця, його партнерів за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS – повідомлень, з використанням мобільного зв‘язку або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані Замовником та/або Гостем Виконавцю (зазначені в будь-яких документах) або стали відомі Виконавцю іншим чином.